کارگاه ساخت ( Work Shop )

این شرکت جهت انجام عملیات ساخت دو کارگاه ساخت در اختیار دارد

کارگاه شماره 1: جهت انجام عملیات ساخت تجهیزات صنعتی و سازه فلزی یک کارگاه ساخت واقع در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان با 2000 مترمربع مساحت زمین و 1000 متر مربع سالن سر پوسیده به صورت مالکیت شخصی در اختیار دارد. این کارگاه به تجهیزات کاملی جهت عملیات فلز کاری سنگین مجهز میباشد. ظرفیت تولید این کارگاه بر اساس تولید سازه فلزی 150 تن در ماه میباشد.

کارگاه شماره 2: جهت انجام عملیات ساخت سازه فلزی سنگین و سند بلاست و رنگ ، یک کارگاه ساخت واقع در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با 20 هزار متر مربع مساحت زمین و 5 هزار متر مربع سالن تولید به همراه کارگاه رنگ و سند بلاست و رنگ به صورت مالکیت شخصی در اختیار دارد. ظرفیت تولید این کارگاه بر اساس تولید سازه فلزی 500 تن در ماه میباشد.

شرکت مجد سپاهان