شرکت مجد سپاهان با توجه به اجرای اکثر پروژه ها بصورت ساخت و نصب سه گروه مجرب و متخصص جهت انجام عملیات نصب تولیدات خود در اختیار دارد.