شرکت مجد سپاهان جهت نیل به اهداف خود امکانات و تجهیزات ذیل را در اختیار دارد:

  1. کارگاه ساخت
  2. دفتر فنی
  3. تجهیزات کارگاهی
  4. گروه نصاب